Make your own free website on Tripod.com

                           גן הראשונים

יד זיכרון לראשוני כנרת

המושבה. האנדרטה הוקמה

לזכרם של מיסדי המושבה

על ידי המועצה המקומית

כנרת בשנות ה90. הגן הוקם

בסמוך לצומת כנרת.