Make your own free website on Tripod.com

                                       אנדרטת השודדים

קלעת אל-ר'ול:

כך נקרא המקום

בפי הערבים וראשוני

החלוצים, ובתרגום:

"מבצר השודדים".

מצוי כשני ק"מ מצפון

למושבה, באזור של

סלעי בזלת שבמרכזם

הזדקר סלע ענק. כאן

מצאו מסתור השודדים

הבדווים שארבו לראשוני

החלוצים בדרכם מקדמת

עמק הירדן לטבריה,

ובמקום נפלו חללים.

המועצה המקומית הקימה

בצומת לפוריה גל-עד לזכרם