Make your own free website on Tripod.com

                                                            חצר כנרת

חוות כנרת היא יצירתה של

העלייה השניה, היא היתה

צומת לנסיונותיה, ביטוי

לכשלונותיה, בית ספר לנושאיה

ומקום גידול לחלומותיה.

חצר כנרת נוסדה בעת תסיסה

פוליטית חזקה, היתה זו

ההתישבות הראשונה שבוצעה

בחסותה של ההסתדרות

הציונית. הקמתה היתה ביטוי

לתחושה כי נקודת החולשה

של הציונות היא הכשרת האדם

היהודי להתישבות והכשרת

האשה לעבודה חקלאית.

ייחודה בהיותה אבן-פינה לכל

ההתחלות, היא היתה מעבדה

חברתית-משקית, בה התגבשו

ניצנים ראשונים לניסויים

חברתיים, הקבוצה, הקבוץ

והמושב. נוסדו בה גרעינים

למוסדות בעלי חשיבות הסטורית

כמו: "ההגנה", "המשביר", "תנובה",

"סולל בונה", הסתדרות הפועלים

החקלאיים, ועידת הפועלות ושביתת

הפועלים. בה היו התחלות חשובות

לשינויים במשק והמעבר ממשק

פלחה חרבה למשק מעורב

ואינטנסיבי. כאן החלו את דרכם

גרעיני ההתישבות של קבוצת כנרת,

דגניה א', דגניה ב', עין חרוד, נהלל,

אפיקים, עין גב ומעגן.