Make your own free website on Tripod.com

                        בית העלמין

בית הקברות בכנרת נתייחד

במיקומו, בחשיבותו ההיסטורית

 ובאישים שנטמנו בו. הוא נמצא

באחד המקומות היפים בארץ, בין

ירדן לכנרת וסביבתו, בלב ערש

ההתיישבות הציונית. תורמים

למראה המרשים – נוף הכנרת,

נוף הטרסות המיוחד (בעיקר בכיוון

מזרח) והעבודה והמשאבים הרבים

המושקעים בו: זהו, אולי, אחד מבתי

העלמין ההיסטוריים הנאים

והמטופחים ביותר בארץ. מעל לכל

נתייחד המקום בתולדותיו ובאישים

שנטמנו בו, שהם מאבות הציונות

ותנועת העבודה. לפנינו "פנתיאון

תנועת העבודה", המשמש "מקום

קדוש חילוני" ואתר עלייה לרגל.

מיוחד לו גם המגוון העשיר של

המצבות מתקופות שונות, ששמרו

על אופיין וצורתן, וההיררכיה באופי

המצבות ומיקומן: בחברה שחרטה

על דגלה את השוויוניות כערך עליון

כמו זו של העליה השניה ואנשי

הבלתי אחיד של המצבות, תופעה

שאינה קיימת בבתי הקברות האחרים

בהתיישבות העובדת. יצוין, עם זאת,

שבקברים המאוחרים (מדרום), מתכונת

המצבות והכיתוב אחידים כמעט.

עוד ראוי להדגיש, שזהו בית קברות של

חלוצים בעיקרו ולא של חברה מסורתית.

אופן הקבורה, הטקסים, עיצוב המצבות

והכיתוב עליהן, היה כרוך, לפחות

בהתחלה, בחיפושי דרך ולבטים רבים.

ומכל מקום, הוא שונה באופיו מבית עלמין

מסורתי.