Make your own free website on Tripod.com

                                                      בניין המועצה

נבנה ב1912 כבית ספר

 וגן ילדים, שבו למדו

 יחדיו ילדי המושבה

וילדי החווה.

בשנות השלושים

 המאוחרות, הוסבה

קומת הקרקע לבית

 דואר, בעוד שהקומה

 העליונה שימשה לצורכי

בטחון (נוטרות,

מחסן נשק ומגורי

המפקד). מאז

 שנות החמישים

משמש הבניין

 את המועצה המקומית,

בעוד שהקומה

 התחתונה יוחדה לזכר

המייסדים.